A. Vinkenborg BV | Advies & Logistieke dienstverlening

Close Icon
   
Contact Info     +31 (0) 65 13 26 292

Algemene voorwaarden transport   arrow

Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap A. Vinkenborg B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Doetinchem

Aan de Kalverstraat 8, 7001 LA, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem d.d. 14 september 2007

 1. DEFINITIES:
 • ADR: Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route (Europees Voorschrift), het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen);
 • Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
 • AVAW: Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de weg, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank Amsterdam en Rotterdam;
 • AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
 • AVC-vrachtbrief: het bij het Vervoer te hanteren vervoersdocument in de zin van de AVC;
 • AVK: Algemene voorwaarden Koeriersdiensten, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
 • ATVC: Algemene Tankvervoercondities voor het vervoer van Bulkgoederen over de weg, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
 • Claimant: Opdrachtgever of Geadresseerde;
 • CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg; (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978;
 • CMR-vrachtbrief: het bij grensoverschrijdend Vervoer in de zin van de CMR te hanteren vervoersdocument;
 • EVOA: Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap;
 • EVOA-document: het bij grensoverschrijdend Vervoer van Afvalstoffen in de zin van de EVOA te hanteren vervoersdocument, bestaande uit het kennisgevingsformulier en het transportformulier. Het kennisgevingsformulier is bedoeld om de bevoegde autoriteiten in de betrokken landen van informatie te voorzien die nodig is om te toetsen of met de voorgenomen overbrenging kan worden ingestemd. Het transportformulier dient als begeleidingsbrief bij het transport;
 • Geadresseerde: degene aan wie A Vinkenborg BV Afvalstoffen of andere goederen krachtens de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst tot Vervoer dient uit te leveren;
 • Gevaarlijke stoffen: een Zending met zodanige eigenschappen dat deze een bijzonder gevaar voor personen of goederen oplevert en deze door één of meer (inter)nationale organisaties als zodanig is aangemerkt.
 • Hulppersonen: Derden van wie A Vinkenborg BV gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • Hulpmiddelen: ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde middelen;
 • Logistieke activiteiten: Alle werkzaamheden zoals onder meer special services, lossen, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, laden, facturering, assemblage, etikettering, informatie-uitwisseling en – beheer met betrekking tot zaken, voor zover deze tussen de Opdrachtgever en A Vinkenborg BV zijn overeengekomen;
 • Materiaal: in het kader van de Overeenkomst door A Vinkenborg BV aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal, waaronder transportmiddelen, niet zijnde het feitelijke vervoermiddel, en inzamelingsmateriaal;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Diensten van A Vinkenborg BV afneemt of met wie A Vinkenborg BV een Overeenkomst sluit danwel onderhandelt over de totstandkoming daarvan;
 • Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen A Vinkenborg BV en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 • SDR: Special Drawing Rights, waarvan de omrekeningskoers in euro fluctueert;
 • Vervoer: het door A Vinkenborg BV krachtens Overeenkomst in ontvangst nemen van Afvalstoffen of andere goederen bij Opdrachtgever, een derde dan wel op het bedrijfsterrein van A Vinkenborg BV, met als doel deze vervolgens door A Vinkenborg BV naar Geadresseerde te laten vervoeren, alsmede alle daarmee samenhangende werkzaamheden, al dan niet met een ter beschikking gesteld vervoermiddel;
 • Vervoermiddel: een al dan niet door Opdrachtgever (als eigenaar/houder of bezitter) aan A Vinkenborg BV ten behoeve van het transport ter beschikking gesteld vervoermiddel;
 • VLG: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;
 • TLNAB: Transport en Logistiek Nelderland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002;
 • Zending: Door of namens de Opdrachtgever ten vervoer aangeboden zaken/stoffen, inclusief de verpakking en documenten;
 1. TOEPASSELIJKHEID EN WERKINGSSFEER:

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en aanbiedingen van A Vinkenborg BV en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen van A Vinkenborg BV en Opdrachtgever.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot het vervoeren van afvalstoffen of andere goederen door A Vinkenborg BV in opdracht van Opdrachtgever, al dan niet in combinatie met aan de overeenkomst, althans het aan het vervoer gekoppelde werkzaamheden, uitgevoerd door of met behulp van chauffeurs van A Vinkenborg BV, door A Vinkenborg ingeschakelde derden ofwel hulppersonen, al dan niet uitgevoerd met of met behulp van een door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld vervoermiddel en/of hulpmiddel en/of hulppersoon ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht.

De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door A Vinkenborg BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Tenzij anders overeengekomen, is de laatste versie van de voorwaarden, waarnaar hierboven wordt verwezen van toepassing. Indien de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, waarnaar hierboven wordt verwezen, afwijkt van de vertaling daarvan in een andere taal, zal alleen de Nederlandse tekst gelden.
Indien sprake is van een Overeenkomst gesloten met meer dan één Opdrachtgever, zullen al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.

Op het binnenlands Vervoer van goederen over weg zijn naast deze Voorwaarden tevens de AVC van toepassing. Een en ander voor zover van de daarin gestelde bepalingen in deze Voorwaarden niet wordt afgeweken. Op het grensoverschrijdende vervoer van goederen over de weg is daarnaast het CMR-verdrag van toepassing.

Op het vervoer van Afvalstoffen zijn specifiek, naast deze Voorwaarden, tevens de AVAW en de EVOA van toepassing, voor zover van de daarin gestelde bepalingen in deze Voorwaarden niet wordt afgeweken.

Op het vervoer van Gevaarlijke stoffen zijn specifiek, naast deze Voorwaarden, tevens de VLG en de ADR van toepassing, voor zover van de daarin gestelde bepalingen in deze Voorwaarden niet wordt afgeweken.

Op koeriersdiensten van A Vinkenborg BV zijn naast deze Voorwaarden tevens van toepassing de AVK, voor zover van de daarin gestelde bepalingen in deze Voorwaarden niet wordt afgeweken.

Voor zover het vervoer van enige zending over de weg geschiedt en Boek 8 BW van toepassing is, blijven onderhavige Voorwaarden van toepassing voor zover deze niet door dwingendrechtelijke bepalingen van Boek 8 BW terzijde worden gezet.

Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn, zijn naast deze Voorwaarden tevens de TLNAB van toepassing, voor zover van de daarin gestelde bepalingen in deze Voorwaarden niet wordt afgeweken.

 1. TOTSTANDKOMING:

 

 1. Indien A Vinkenborg BV bereid is tot het verrichten van een opdracht doet zij daartoe een schriftelijke of mondelinge aanbieding aan Opdrachtgever.
 2. Een aanbieding of (prijs)opgave is vrijblijvend en bindt A Vinkenborg BV niet dienovereenkomstig te contracteren. Deze geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
 3. De overeenkomst is tot stand gekomen, wanneer A Vinkenborg BV de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de Opdrachtgever en A Vinkenborg BV vanuit de Opdrachtgever een getekende overeenkomst van opdracht retour heeft ontvangen, dan wel wanneer deze opdracht telefonisch door partijen is bevestigd en daarna een getekende overeenkomst van opdracht retour is ontvangen, dan wel door de uitvoering van de opdracht door A Vinkenborg BV.
 4. Opdrachten aangegaan door chauffeurs, of andere vertegenwoordigers/tussenpersonen ook hulppersonen van A Vinkenborg BV, door hen gemaakte afspraken en/of toezeggingen, zijn slechts bindend, indien A Vinkenborg BV deze schriftelijk ofwel telefonisch heeft bevestigd en er vanuit de Opdrachtgever een getekende overeenkomst van opdracht retour is ontvangen, dan wel wanneer A Vinkenborg BV uitvoering heeft gegeven aan de opdracht/afspraken en/of toezeggingen.
 1. DUUR VAN DE OVEREENKOMST:
 1. De Overeenkomst wordt, wanneer deze door niet de Overeenkomst zelf is bepaald, aangegaan voor de duur van 24 maanden met stilzwijgende verlenging voor een jaar, tenzij de Overeenkomst uiterlijk 3 maanden vóór afloop van de termijn schriftelijk door partijen bij aangetekend schrijven is opgezegd.
 1. PRIJZEN en BIJKOMENDE KOSTEN:
 1. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere bijzondere heffingen en toeslagen, kosten en in- en uitvoerrechten, exclusief verpakkingen. Slechts de Opdrachtgever en/of geadresseerde zijn voor dergelijke heffingen en bijkomende kosten aansprakelijk.
 2. Mogelijke extra kosten in verband met specifieke wensen of eisen van de Opdrachtgever, zullen voor rekening van Opdrachtgever komen.
 3. Tarieven en prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte, of datum van Overeenkomst geldende lenen, loonkosten, sociale,- en andere overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten.
 4. A Vinkenborg BV is ook na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd om kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of drukfout.
 5. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is A Vinkenborg BV gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen.
 6. Indien de locatie waarop de uitvoering van de opdracht eindigt of start, afwijkt van de locatie van waaruit de chauffeur van A Vinkenborg BV, of chauffeur ingeschakeld door A Vinkenborg BV, een door de Opdrachtgever aan A Vinkenborg BV aangegeven voertuig moest besturen, zullen de reiskosten en uren welke de chauffeur nodig heeft om te komen naar de juiste locatie, door Opdrachtgever aan A Vinkenborg BV te worden voldaan volgens de door A Vinkenborg BV gehanteerde tarieven.
 7. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, heeft A Vinkenborg BV het recht om extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover die kosten het gevolg zijn van: het buiten de schuld van A Vinkenborg BV niet kunnen nakomen van de verplichtingen van A Vinkenborg BV, vloeiend uit de aangegane overeenkomst of het buiten de schuld van A Vinkenborg BV moeten uitbreiden van de opdracht/dienstverlening die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst dient te worden verricht.
 8. Kosten worden in rekening gebracht aan diegene, die daarvoor volgens de leveringscondities aansprakelijk voor is. De Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor alle kosten, indien de Opdrachtgever of geadresseerde in gebreke blijft.
 1. GEHEIMHOUDING:
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. BETALING:
 1. Betaling door de Opdrachtgever dient te geschieden zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na de factuurdatum, middels overmaking op het door A Vinkenborg BV aangegeven bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en een rente is verschuldigd van 1,25%.
 2. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien A Vinkenborg BV niet binnen zeven dagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. Uitsluitend de betaling aan A Vinkenborg BV werkt bevrijdend.
 4. Opdrachtgever is aan A Vinkenborg BV administratiekosten van € en tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die moeten worden gemaakt ten behoeve van het innen van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 300,-, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 5. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens A Vinkenborg BV op te schorten.
 6. Indien de vrachtbetaler niet in het bezit is van een codenummer BTW, zal A Vinkenborg BV onmiddellijke betaling (rembours) verlangen.
 7. Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die A Vinkenborg BV op Opdrachtgever mocht hebben en ten aanzien van welke A Vinkenborg BV niet een zekerheid heeft bedongen. Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste facturen. Deze volgorde van afboeken geldt ook wanneer Opdrachtgever een andere volgorde heeft aangegeven.
 8. A Vinkenborg BV heeft te allen tijde het recht om vooruitbetaling te verlangen dan wel te verlangen dat Opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt alvorens A Vinkenborg BV haar verplichtingen (verder) nakomt. Voor het stellen van zekerheid wordt verwezen naar artikel 11.
 9. Indien A Vinkenborg BV niet slaagt om de Zending af te leveren binnen de aangegeven periode en indien het falen niet werd veroorzaakt door vervoerderovermacht zal A Vinkenborg BV factureren voor de diensten die in realiteit werden verstrekt.
 10. Betaling van prijzen en verder op goederen en/of Afvalstoffen rustende kosten geschiedt à contant bij in ontvangstname van de in te zamelen dan wel te vervoeren Afvalstoffen, dan wel op een door A Vinkenborg BV aan te wijzen bank- of girorekening.
 11. Indien een ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de Geadresseerde bij inontvangstneming van de goederen en/of Afvalstoffen verplicht de vracht, het uit andere hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde én verdere op de goederen en/of de Afvalstoffen drukkende kosten te betalen aan A Vinkenborg BV; Indien hij deze op eerste aanmaning niet voldoet, is de Opdrachtgever hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
 1. BETALINGSCONDITIES:
 1. Dieselclausule: Als uitgangspunt hanteren wij de dieselolieprijs gebaseerd op de gemiddelde prijs gedurende de 1e 9 maanden van 2014??, te weten € 1,235 per liter excl. B.T.W. Deze prijs vormt het uitgangspunt voor de vaststelling van de dieseltoeslag in 2006. Op basis hiervan zal € 0,028 stijging per liter 1% dieseltoeslag tot gevolg hebben.
 2. A Vinkenborg BV is gerechtigd om boven de 10 kilometer (km) vanaf vestigingsplaats A Vinkenborg BV en bij een reistijd gelijk aan of meer dan 30 minuten kosten in rekening te brengen aan de Opdrachtgever van het transport. De kilometerkosten zijn die kosten die de fiscus belastingvrij stelt. Het tarief voor reistijd is gelijk aan het afgesproken uurtarief met de klant.
 3. De Opdrachtgever van het transport blijft aansprakelijk voor alle overheidsheffingen die in het land van invoer moeten worden afgedragen. Indien verlegging van de B.T.W. niet kan worden toegepast, dient het verschuldigde bedrag onmiddellijk en voordat de levering plaatsvindt per bank te worden voldaan.
 4. Voorschotprovisie: 3% over de voorgeschoten B.T.W., IR en andere voorgeschoten Rijksafdrachten. Betaling van facturen met betrekking tot voorgeschoten bedragen dient uiterlijk binnen 8 dagen te geschieden. Betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen. Bij overschrijding van de termijn geldt een toeslag van 3% (=kredietbeperking) met een minimum van € 2,27 per zending. Overschrijding van de betalingstermijn kan leiden tot het in rekening brengen van rente.
 5. Er geldt een toeslag per zending ter compensatie van de tolheffing voor vracht- en transitoverkeer naar landen binnen Europa. Voor de geldende tarieven van de toeslagen voor de tolheffingen (MAUT) in landen binnen Europa wordt aangesloten bij en verwezen naar de tarieven vermeld op transport-online.nl/site/maut.
 1. ZENDINGEN EN SCHADE:
 1. Zichtbare schade aan zendingen, veroorzaakt door het transport, dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zending, schriftelijk aan A Vinkenborg BV te zijn gemeld.
 2. Indien A Vinkenborg BV een afgetekende vrachtbrief moet overleggen, dan geldt voor een zending die in het buitenland is afgeleverd een tarief van € 14,75. Voor een zending die in Nederland is afgeleverd wordt € 10,95 in rekening gebracht. In geval van transportschade wordt de afgetekende vrachtbrief zonder voornoemde kosten verstrekt. Het niet verstrekken van afgetekende vrachtbrieven om welke reden dan ook, zal niet leiden tot vertraging, uitstel of niet voldoen van de vorderingen. Bij aanzienlijke verhoging van kostprijsbepalende factoren, behoudt A Vinkenborg BV zich het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen.
 3. De Opdrachtgever is verplicht A Vinkenborg BV de schade te vergoeden die deze lijdt doordat de overeengekomen Zending, door welke oorzaak dan ook, niet op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking van A Vinkenborg BV is.
 4. De Opdrachtgever is verplicht A Vinkenborg BV omtrent de Zending, alsmede omtrent de behandeling daarvan, tijdig al die opgaven te doen, waartoe hij in staat is of behoort te zijn, en waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij voor A Vinkenborg BV van belang zijn.
 5. Voor zover het een zending betreft van stoffen/bulkgoederen per tank, is de opdrachtgever verplicht alle informatie te verschaffen aan A Vinkenborg BV die nodig is over de aard en de behandeling van het product om het product op de juiste manier te kunnen vervoeren en behandelen.
 6. De Opdrachtgever is verplicht de gegevens, die hij volgens het vorige lid aan A Vinkenborg BV moet verstrekken zo mogelijk op, of aan, de te vervoeren Zending of de verpakking van de te vervoeren Zending duidelijk aan te brengen, en wel zodanig dat de gegevens in normale omstandigheden tot het einde van het vervoer leesbaar zullen blijven.
 7. De Opdrachtgever is verplicht A Vinkenborg BV de schade te vergoeden die deze lijdt doordat, door welke oorzaak dan ook, de documenten en inlichtingen, die van de zijde van de Opdrachtgever niet zijn verstrekt maar wel verstrekt hadden moeten worden, hebben geleid tot schade.
 8. De Opdrachtgever is verplicht A Vinkenborg BV de buitengewone schade te vergoeden die het materiaal dat de Opdrachtgever A Vinkenborg BV ter beschikking stelde of de Zending die A Vinkenborg BV ten vervoer ontving, dan wel de behandeling daarvan, aan A Vinkenborg BV schade berokkend heeft.
 9. De Zending ten aanzien waarvan de Opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook, niet aan zijn verplichtingen voldoet, mag door A Vinkenborg BV op ieder ogenblik en op iedere plaats worden gelost, vernietigd, of op andere wijze onschadelijk gemaakt, doch dit slechts dan wanneer zij onmiddellijk dreigend gevaar opleveren. A Vinkenborg BV is ter zake geen enkele schadevergoeding verschuldigd en de Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade voor A Vinkenborg BV voortvloeiende uit de aanbieding ten vervoer, uit het vervoer of uit deze maatregelen zelf.
 10. De Opdrachtgever is jegens A Vinkenborg BV aansprakelijk voor schade aan personen, materiaal of aan andere Zendingen en voor de kosten welke voortspruiten uit de gebrekkige verpakking van de Zending.
 11. De Opdrachtgever is verplicht A Vinkenborg BV op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen van adres en/of telefoonnummer(s) (ook van de Geadresseerde).A Vinkenborg BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het niet nakomen door de Opdrachtgever van het gestelde in dit artikel.
 1. TIJDSLEVERINGEN:
 1. Nederland:

Levering voor 10.00 uur toeslag € 27,50

Levering voor 12.00 uur toeslag € 19,00

Op ieder ander aangegeven dagdeel of tijdstip toeslag € 17,75

Buitenland??:

 1. ZEKERHEID/PANDRECHT:
 1. De Opdrachtgever verleent aan A Vinkenborg BV een pandrecht op alle zendingen die A Vinkenborg BV onder zich heeft, voor alle geldsommen, schade en kosten die de Opdrachtgever op enig moment aan A Vinkenborg BV verschuldigd is, alsmede alle rechten verbonden aan een dergelijk pandrecht waardoor A Vinkenborg BV de verschuldigde geldsommen kan innen. A Vinkenborg BV is gerechtigd de Zending die zij ter vervoer ontving, in bezit te houden en het verdere transport op te schorten zonder aansprakelijkheid op te lopen totdat alle aan A Vinkenborg BV verschuldigde geldsommen zijn betaald.
 2. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand in het openbaar dan wel door middel van onderhandse verkoop, indien hieromtrent overeenstemming is bereikt, nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan.
 3. De Opdrachtgever is te allen tijd verplicht op eerste verzoek zekerheid te stellen voor hetgeen deze aan A Vinkenborg BV uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is of zal worden.
 4. A Vinkenborg BV is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor vracht, rechten, (na)heffingen, belastingen, boetes en/of andere kosten, zo deze worden verlangd. Heeft A Vinkenborg BV toch zekerheid gesteld uit eigen middelen, dan zal de Opdrachtgever op eerste verzoek het bedrag waarvoor A Vinkenborg BV zekerheid heeft gesteld, aan A Vinkenborg BV zonder beroep op opschorting of compensatie voldoen. A Vinkenborg BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als bedoeld in dit artikel voortvloeit.
 1. VERVAL EN VERJARING VORDERINGEN:
 1. Bij internationaal wegvervoer:

Door verloop van één jaar, te rekenen:

 • In geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging, vanaf de dag waarop de Zending is afgeleverd;
 • In geval van volledig verlies, vanaf de dertigste dag na afloop van de bedongen termijn of bij gebreke daaraan, vanaf de zestigste dag na de in ontvangstneming van de Zending;
 • In alle andere gevallen, na afloop van een termijn van drie maanden na sluiting van de vervoerovereenkomst; in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van A Vinkenborg BV of diens hulppersoon of ondergeschikte is de verjaringstermijn drie jaar.
 1. Bij Nederlands wegvervoer:
 • Een schriftelijke vordering schorst de verjaring niet. Een gedeeltelijke erkenning van de vordering stuit de verjaring slechts voor het erkende deel. Een schriftelijke afwijzing van op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende vorderingen stuiten de verjaring niet.
 • Een verjaarde vordering kan ook niet meer worden verrekend.
 1. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID WEDERPARTIJ
 1. De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat een door haar aan de chauffeur van of chauffeur ingeschakeld door A Vinkenborg BV ter beschikking gestelde voertuig all-risk is verzekerd. Dus zowel tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet hiertoe beperkt, letselschade.
 2. Tevens is de Opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat er een geldige inzittendenverzekering is afgesloten voor een door haar aan de chauffeur ter beschikking gestelde voertuig.
 3. De Opdrachtgever dient ervoor in te staan dat een ter beschikking gesteld voertuig, dan wel een ander te beschikking gesteld hulpmiddel, welke nodig is bij de uitvoering van overige werkzaamheden, verricht door werknemers of hulppersonen van A Vinkenborg BV, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, voldoet aan alle veiligheidseisen die daaraan gesteld mogen worden.
 4. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan haar uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geldende verplichtingen, is zij gehouden om alle schade die A Vinkenborg BV, hieronder tevens de verstaan haar chauffeurs of door haar ingeschakelde chauffeurs, als gevolg daarvan lijdt, of nog zal lijden, waaronder het schadeloosstellen van derden, aan A Vinkenborg BV te voldoen.
 5. Indien de Opdrachtgever op enig moment, voordat de uitvoering van de overeenkomst aanvang neemt, voorziet dat zij aan een van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, niet kan voldoen, dient zij dit onverwijld te melden aan A Vinkenborg BV, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct middels een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.
 6. De Opdrachtgever is aansprakelijk te houden voor alle schade die ontstaat bij A Vinkenborg BV, tevens omvattende haar chauffeurs door haar ingeschakelde chauffeurs, als gevolg van gebreken aan, door of vanwege haar ter beschikking gestelde voertuigen, zaken, hulpmiddelen en gegevens, alsmede voor alle schade die ontstaat door gebreken ten aanzien van, door of vanwege haar voorgeschreven werkwijze en door haar gegeven aanwijzingen en orders.
 7. Indien de overeenkomst wordt gesloten tussen A Vinkenborg BV enerzijds en meerdere Opdrachtgevers anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst en/of volledige vergoeding van de door hen veroorzaakte schade bij A Vinkenborg BV.
 1. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID A Vinkenborg BV:A Vinkenborg BV is niet aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die Opdrachtgever mocht lijden ter zake van de uitvoering door A Vinkenborg BV van de Overeenkomst en het gebruik van het Materiaal, hulpmiddelen en/of het feitelijk vervoermiddel, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, verlies van inkomsten, milieuschade en immateriële schade. Dit artikel is ook van toepassing op al de schade ontstaan aan- en/of schade ontstaan door een door Opdrachtgever ten behoeve van het transport ter beschikking gesteld vervoermiddel.

Voor directe schade, verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet-tijdige of ondeugdelijke uitvoering van de dienstverlening door A Vinkenborg BV, is de aansprakelijkheid van A Vinkenborg BV beperkt tot het bedrag van de op de werkzaamheden/dienstverlening betrekking hebbende factuur op basis van de overeengekomen prijzen en tarieven, met een maximum van hetgeen in de betreffende gevallen door de verkeringsmaatschappij van A Vinkenborg BV wordt uitgekeerd.

De Opdrachtgever is gehouden A Vinkenborg BV voldoende gelegenheid te bieden de schade welke de Opdrachtgever mogelijkerwijs zou lijden en tot vergoeding waarvan A Vinkenborg BV mogelijkerwijs verplicht zou zijn, ongedaan te maken dan wel deze te beperken.

Voor zover de schade wordt veroorzaakt door een chauffeur van of een chauffeur ingeschakeld door A Vinkenborg BV in het kader van een door de Opdrachtgever aan hem verstrekt opdracht die buiten de normale of overeengekomen (chauffeurs)werkzaamheden valt, is A Vinkenborg BV daarvoor niet aansprakelijk.

Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van A Vinkenborg BV, zullen de chauffeurs, mochten het werknemers betreffen, van A Vinkenborg BV jegens de Opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

A Vinkenborg BV kan niet aansprakelijk worden gehouden jegens de opdrachtgever voor schade ten gevolge van het inzetten van hulppersonen (niet in dienstbetrekking van A Vinkenborg BV) welke niet blijken te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen, tenzij er sprake zou kunnen zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van A Vinkenborg BV bij het selecteren van de betreffende persoon.

A Vinkenborg BV kan niet aansprakelijk worden gehouden jegens de opdrachtgever voor schade en/of verliezen van de opdrachtgever of derden, dan wel schade van de hulppersoon zelf, die voortvloeien uit doen of nalaten van deze hulppersoon. Opdrachtgever vrijwaart A Vinkenborg BV voor iedere aansprakelijkheid zoals genoemd in dit en het vorige lid van dit artikel.

A Vinkenborg BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade indien en voor zover de Opdrachtgever zich zelf tegen dergelijke schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De Opdrachtgever vrijwaart A Vinkenborg voor aanspraken van de verzekeraars dienaangaande.

A Vinkenborg BV is enkel aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door contaminatie van een geladen zaak, voor zover de opdrachtgever/geadresseerde bewijst, dat deze contaminatie zich heeft voorgedaan in de periode gelegen tussen de inontvangstneming en de aflevering van de zaak door A Vinkenborg BV, althans haar chauffeur in dienstbetrekking. A Vinkenborg BV is niet aansprakelijk zodra hij aantoont dat de contaminatie het gevolg moet zijn van het niet nakomen van de verplichtingen van de opdrachtgever, zoals onder andere, maar niet alleen, omschreven in artikel 9 en 13 van deze voorwaarden.

Onverminderd de overige bepalingen, en behoudens de eventuele standaard overeengekomen limiet, is de aansprakelijkheid van A Vinkenborg BV voor (gedeeltelijk) verlies en (gedeeltelijke) beschadiging van de Zending als volgt, waarbij steeds wordt aangesloten bij de op het moment van schade aan de zending van toepassing zijnde koers:

Internationaal wegvervoerBij internationaal wegvervoer is de aansprakelijkheid van A Vinkenborg BV beperkt tot 8 1/3 SDR per kilo ontbrekend of beschadigd gewicht.

Nationaal wegvervoerBij wegvervoer binnen Nederland is de aansprakelijkheid van A Vinkenborg BV beperkt tot € 3,40 per kilo ontbrekend of beschadigd gewicht.

KoeriersdienstenBij koeriersdiensten is de aansprakelijkheid van A Vinkenborg BV beperkt tot € 454,– bij beschadigd gewicht. E.e.a. conform de algemene voorwaarden voor Koeriersdiensten gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

In alle bovengenoemde gevallen wordt de schadevergoeding berekend op basis van de waarde van de Zending op de plaats en het tijdstip van inontvangstneming. Uitgangspunt is het aantal ontbrekende of beschadigde kilo’s van de Zending als genoemd in de vrachtbrief of, bij gebreke daarvan, het door A Vinkenborg BV gefactureerde aantal kilo’s.

Bovendien worden de vrachtprijs en de overige met betrekking tot het vervoer der Zending door de Opdrachtgever gemaakte kosten, in geval van geheel verlies volledig en in geval van gedeeltelijk verlies naar verhouding terugbetaald.

De werkelijke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de reparatie-, vervangings-, douane-, wederverkoop- of marktwaarde, waarbij de laagste waarde geldt.

In alle bovengenoemde gevallen is A Vinkenborg BV bij vertraging aansprakelijk tot het maximum van de overeengekomen vrachtprijs, indien de Opdrachtgever bewijst dat hij schade als gevolg van de vertraging heeft geleden.

A Vinkenborg BV is niet aansprakelijk, indien het verlies, de beschadiging of de vertraging is veroorzaakt door:

Schuld van de Claimant;

Een opdracht van de Claimant;

Een eigen gebrek van de Zending;

Bijzondere omstandigheden als genoemd in deze voorwaarden;

Bij een douanebeslag op goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaraan door A Vinkenborg BV enige medewerking is verleend, daaronder begrepen de afgifte ter vernietiging van de in beslag genomen goederen.

Het gebruik van een door Opdrachtgever aan A Vinkenborg BV ten behoeve van het

Transport door Opdrachtgever ter beschikking gesteld vervoermiddel.

Bijzondere omstandigheden die A Vinkenborg BV niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Bijzondere omstandigheden in de zin van dit artikel zijn:

Ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking van de Zending, die door diens aard aan kwaliteitsverlies of beschadiging is blootgesteld, of wanneer deze niet of slecht verpakt is.

Behandeling, lading, stuwing of lossing van de Zending door de Opdrachtgever, de Geadresseerde of personen, die voor rekening van de Opdrachtgever of de Geadresseerde handelen;

De aard van een bepaalde Zending, waardoor deze Zending door met de aard zelf samenhangende oorzaken is blootgesteld, hetzij aan geheel of gedeeltelijk verlies, hetzij aan beschadiging, in het bijzonder -maar niet beperkt tot- door breuk, roest, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren;

Onvolledigheid of gebrekkigheid van de merken of nummers der colli;

Vervoer van levende dieren of planten;

Vervoer van verboden c.q. waardevolle goederen, ook al heeft A Vinkenborg BV de Zending of de verboden c.q. waardevolle goederen per ongeluk aanvaard.

Enig handelen of nalaten van daartoe bevoegde autoriteiten waaronder – maar niet beperkt tot – douane, politie en opsporingsdiensten, luchthaven- of andere overheidsautoriteiten;

Internationale of lokale ontwrichting van de transportinfrastructuur (bijvoorbeeld als gevolg van oorlog of terrorisme, blokkades of wegafsluitingen), molest, stakingen, embargo’s, oproer, gevaren van de lucht, of extreme natuur- en weersomstandigheden zoals aardbevingen, cyclonen, tornado’s of windhozen, stormen en orkanen, overstromingen, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen, brand, epidemieën, mist, sneeuw, ijzel en ijsvorming.

 

De Claimant vrijwaart A Vinkenborg BV tegen claims die derden tegen A Vinkenborg BV instellen en die in verband staan met de uitvoering van de Overeenkomst, zelfs indien A Vinkenborg BV erkent toerekenbaar tekort te zijn geschoten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

 • VERZUIM OVERMACHT EN ONTBINDING:

Bij verzuim van Opdrachtgever is A Vinkenborg BV na ingebrekestelling bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst middels een schriftelijke verklaring/aangetekend schrijven, een en ander behoudens haar recht op vergoeding van hetgeen A Vinkenborg BV reeds heeft uitgevoerd, alsmede haar recht op vergoeding van schade, kosten en rente. A Vinkenborg BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting voortvloeit.

 

In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, verlies van benodigde vergunningen, ontheffingen of inschrijvingen, zullen alle Overeenkomsten, door middel van een aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst worden ontbonden, tenzij A Vinkenborg BV binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen. Annulering van de opdracht door Opdrachtgever is slechts mogelijk met toestemming van A Vinkenborg BV. Wanneer deze opdrachtnemer instemt met annulering is de Opdrachtgever 15% van de prijs en al de reeds gemaakte kosten verschuldigd.

In geval van overmacht, hieronder te verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie bepaald, omstandigheden, voor zover een zorgvuldig vervoerder/dienstverlener deze niet heeft kunnen vermijden en de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen, daarnaast hieronder te verstaan, disfunctioneren van het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde voertuig, storingen in het bedrijf van A Vinkenborg BV, althans iedere omstandigheid buiten de macht van A Vinkenborg BV, onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien, ieder geval een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of moeilijker of kostbaarder maakt, is A Vinkenborg BV gerechtigd hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn geëindigd, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, alles zonder gehouden te zijn de daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden. De Opdrachtgever is verplicht de reeds uitgevoerde werkzaamheden te betalen, alles naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.

 1. OVERDRACHT VAN RECHTEN: Het is A Vinkenborg BV toegestaan de uit enige Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. Opdrachtgever is hiertoe slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van A Vinkenborg BV.
 1. GESCHILLEN/TOEPASSELIJK RECHT:
 1. Alle rechtsbetrekkingen en geschillen tussen A Vinkenborg BV en haar Opdrachtgever voortvloeiende uit de onder deze voorwaarden gesloten vervoersovereenkomsten worden beheerst door het Nederlands Recht en de Nederlandse rechter/Rechtbank te Gelderland, locatie Zutphen is bevoegd deze geschillen te berechten. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Doetinchem, 20 februari 2016

Gedeponeerd d.d. 5 maart 2016